Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

Церква Покрови

Розмір зображення: 800:485 піксел

Zawalów – par. M.B. Różańcowej

Zawalów, 22-455 Miączyn,

tel. 0-84/618-02-67

Proboszcz: ks. Bolesław Michalski (1948-1973-1999)

Do parafii należą: Frankamionka, Koniuchy, Koniuchy Kol., Świdniki Kol., Zawalów z koloniami.

Kościoły filialne: Koniuchy

Odpust: niedziela po Uroczystości NSPJ, I niedziela X

Liczba mieszkańców: 1400

Historia parafii:

W w. XVIII na terenie Zawalowa duszpasterstwo prowadzili franciszkanie konwentualni z Zamościa, którzy w pobliżu mieli swój folwark i kapliczkę. Do ok. r. 1875 istniała tu parafia greckokatolicka, którą w czasie kasaty unii zastąpiono prawosławną (do I wojny światowej). Katolicy obrządku łacińskiego z Zawalowa należeli do parafii Dub, a Frankamionka i Koniuchy należały do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu.

Parafia rzymskokatolicka w Zawalowie została erygowana w r. 1918 przez bp. Mariana Fulmana. Powstała ona z podziału parafii Grabowiec i Dub. Włączono ją do dekanatu hrubieszowskiego, od r. 1974 znajdowała się w dekanacie uchańskim, a obecnie w grabowieckim. W latach: 1938 – 47, na mocy decyzji bpa Mariana Fulmana, opiekę duszpasterską nad parafią sprawują Bernardyni z Radecznicy. Od r. 1947 ponownie pracują księża diecezjalni. W r. 1977 granice parafii uległy zmniejszeniu na skutek usamodzielnienia się Miączyna. Do tego czasu kościół w Miączynie stanowił filię Zawalowa. W czasie II wojny światowej (r. 1943) cały Zawalów został wysiedlony przez Niemców.

Archiwum parafialne przechowuje księgi metrykalne i inne dokumenty od r. 1918.

Pierwotny kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej. Wzniesiony zapewne pod koniec w. XVIII lub może w 1. poł. w. XIX (jako świątynia unicka). W r. 1875 został zamieniony na cerkiew prawosławną, po I wojnie światowej ponownie oddany katolikom. W r. 1948 dobudowano zakrystie. Remont dachu przeprowadzono w r. 1947, a malowanie kościoła w r. 1971.

Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, na ceglanym podmurowaniu, oszalowany. Nawa prostokątna z węższym prezbiterium zbliżonym do kwadratu, przy którym od południa zakrystia, powiększona być może w. XX. Przy nawie od zachodu, czworoboczna kruchta zapewne z przełomu w. XIX/XX. Wewnątrz pozorne sklepienie o łuku spłaszczonym. Chór muzyczny drewniany wsparty na czterech słupach. Dachy dwuspadowe, wyższy nad nawą, z nowszą wieżyczką na sygnaturkę, kryte blachą. Kościół ten w r. 1986 przeniesiono do Janek (par. Moniatycze), gdzie służy jako kościół filialny.

Obecny kościół, murowany, z lat: 1983-86 wg projektu inż. Edwarda Wiatra o pow. 280 m2.

Dzwonnica wzniesiona współcześnie z kościołem. Drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana, czworoboczna. Dwukondygnacyjna, górna kondygnacja węższa, oddzielona od dolnej zadaszeniem. Dach namiotowy oraz zadaszenie kryte blachą.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

Kościół filialny w Koniuchach, drewniany z lat: 1984-85 o pow. 90 m2.

C. Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zawalowie, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony dla grekokatolików na pocz. w. XIX, w kształcie prostokąta o pow. 2 ha, podzielony na prostokątne kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach na podmurowaniu.

2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie pięcioboku o pow. 0,28 ha, bez podziału na kwatery.

Powołania z terenu parafii: ks. Czesław Pac (archidiec. lubelska), ks. Edward Bąk (archidiec. lubelska), ks. Piotr Stańczak (archidiec. lubelska), ks. Józef Bednarski, ks. Cezary Błaszczuk, 4 siostry zakonne

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Stanisław Sawicki